Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 i a la Llei 3/2018 (LOPDGDD), EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, l’informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és EL GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (en endavant EL GREMI) amb domicili al carrer Pau Clarís núm. 134, 3er-4art, de Barcelona (08009) i CIF G-08510190.

Dades de contacte del responsable:

  •     Telèfon: 934871818
  •     Correu electrònic: secretaria@gremipa.com

Quines són les finalitats del tractament?

EL GREMI presta serveis en l’àmbit de la formació; de la gestió i assessorament laboral, comptable, fiscal i legal així com la mediació d’assegurances.

EL GREMI tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

  •     Poder gestionar la relació que vostè manté amb nosaltres i prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
  •     Enviar-li comunicacions i informacions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionats amb els serveis que EL GREMI li presta com agremiat, client o alumne.
  •     Donar resposta a les seves sol·licituds d’informació.

Addicionalment, amb el seu consentiment explícit, les seves dades podran ser cedides a empreses i entitats amb les que EL GREMI subscrigui acords amb condicions avantatjoses pels nostres agremiats. EL GREMI l’informarà de la signatura d’aquests acords, així mateix estaran publicats i actualitzats per a la seva consulta a la nostra web a l’apartat acords comercials https://gremipa.com/acords-comercials/

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació precontractual o contractual establerta per vostè amb EL GREMI i no està supeditada al seu consentiment. Per això, l’informem que les dades personals que es sol·liciten en el moment de formalitzar l’alta com a agremiat, en el contracte de serveis, en els formularis en format paper, a l’apartat de “Contacte” de la nostra web o al formulari de la “Cistella de cursos” són les estricament necessaris per a poder prestar els serveis als socis així com altres serveis contractats per a vostè. En el cas, de no facilitar aquestes dades, no podrem garantir el mantenir aquesta relació.

Per als tractaments, consistents en l’enviament de comunicacions comercials de terceres per a les finalitats addicionals indicades en l’apartat anterior, sempre requerirem el seu consentiment exprés, en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionarà el manteniment de la relació que EL GREMI manté amb vostè.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i en tot cas mentre es mantingui la vigència del seu consentiment.

Decisions automatitzades

EL GREMI no elabora perfils a partir de decisions automatitzades, totes les decisions de tractament en base a les finalitats abans indicades es prenen sempre amb la intervenció d’una persona.

Destinataris de les seves dades

EL GREMI no comunicarà les seves dades personals a tercers, a excepció:

Que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat (notaries, Administracions, etc.) o per al compliment d’una obligació legal.

Ens hagi donat el seu consentiment explícit per cedir les seves dades a terceres empreses per a les finalitats indicades al punt “Quines són les finalitats del tractament” d’aquesta política de protecció de dades.

Com vetlla EL GREMI per les seves dades?

El GREMI ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Drets de les persones interessades

Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir de EL GREMI la confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a que se li faciliti la informació de quines dades seves està tractant EL GREMI.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a la rectificació de les seves dades inexactes i, en funció del tractament, que es completin les dades que siguin incompletes

Dret de supressió («el dret a l’oblit»): L’interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les seves dades personals, que ens hagi facilitat pel seu tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica o transmetre-les a un altre responsable.

Dret d’oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas EL GREMI deixarà de tractar les dades excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir els seus drets, la persona interessada ha d’enviar una sol·licitud juntament amb una còpia del seu document identificatiu a:

  •     Correu electrònic: secretaria@gremipa.com
  •     Per escrit: Pau Clarís núm. 134, 3er-4art, Barcelona (08009)

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que EL GREMI no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 22/03/2021