Serveis

Jurídic

 Dret Mercantil

 • Assessorament mercantil i redacció de contractes. 
 • Constitució de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions. 
 • Modificacions dels òrgans d’administració (nomenaments, renovacions, cessaments i revocacions).
 • Modificació d’Estatuts (canvis de denominació, domicili, etc.).
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Assessorament en operacions de reestructuració societària (fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat i bescanvi de valors).
 • Dissolucions i liquidacions de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions.
 • Inscripció d’escriptures i altres documents als Registres Mercantils i de la Propietat pertinents.

Dret Civil

 • Assessorament en matèria civil i redacció de contractes.
 • Arrendament i compravenda d’immobles. 
 • Arrendament, compravenda i traspàs de locals comercials i de negocis.
 • Planificació i acceptació d’herències i donacions.
 • Matrimonial i família. 

Dret Administratiu

 • Assessorament en l’aplicació de la normativa administrativa estatal, autonòmica i municipal que afecti la seva empresa i/o negoci.
 • Assessorament, gestió, tramitació i actualització dels permisos necessaris per a l’exercici de la seva activitat empresarial.

 

Si voleu més informació sobre el servei jurídic contacteu amb: m.saladie@gremipa.com (Marta Saladié).