Política de qualitat

La Política del GREMI té com a finalitat principal la millora contínua de tots aquells serveis que puguin promocionar empresarialment als agremiats, dintre del sector del pa, incloent-hi la defensa dels seus interessos.

 • En concret, el GREMI té com a finalitats:
  • Representar, gestionar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, culturals i professionals dels seus afiliats.
  • Estudiar, proposar i executar quantes mesures siguin adients per a la millor orientació, reestructuració i desenvolupament de les empreses afiliades.
  • Participar en la regulació de les qüestions relatives al perfeccionament de la concurrència de mercat.
  • Assenyalar a l’Administració i a les empreses afiliades, les situacions conjunturals o permanents que afectin a l’economia del sector.
  • Comparèixer davant l’Administració i altres Organismes Públics per a la defensa dels interessos professionals al seu càrrec.
  • Intervenir, en la negociació i forma dels Convenis Col·lectius de Treball, conflictes col·lectius i vagues, en l’àmbit de la seva competència.
  • Establir serveis d’assessoria jurídica, assessoria econòmica i fiscal, assessoria laboral, gestoria administrativa, assegurances, finançament, escoles de formació, … i tots aquells serveis que puguin ser d’interès per als associats.
  • Promocionar i promoure la formació, tant d’empresaris com de treballadors per a la seva integració en el sector, procurant millorar les condicions empresarials de totes les forces productives, tant a nivell tecnològic com organitzatiu.
 • Per a tot això el GREMI està compromès amb:
  • el compliment dels requisits, necessitats i expectatives dels grups d’interès,
  • el compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents, així com d’altres requisits o compromisos adquirits,
  • millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió.

El GREMI defineix aquesta Política de Qualitat com a marc de referència per establir objectius concrets i quantificables, i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de totes les persones treballadores de l’organització.

CARLES COTONAT
Director
Barcelona, 21 de setembre de 2018